ABOUT US

บริษัท เอจีเก้า มีเดีย จำกัด

ของเราบริการด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร โดยรวบรวมบุคลากรที่มีประสบการณ์ในแวดวงสื่อโฆษณา  และสื่อสารการตลาด มาดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ทางการสื่อสารที่โดดเด่น เน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อนำไปวางแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการให้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด มุ่งเน้นยกระดับภาพลักษณ์ให้แก่สินค้า บริการ ของลูกค้าและองค์กร เพื่อผลักดันให้ทุกธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จ เป้าหมายการทำงานของเราคือ สร้างสรรค์งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เราดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้การเอาใจใส่ทุกรายละเอียด โดยการทำงานร่วมกับความเห็นชอบของลูกค้าในทุกขั้นตอน เพื่อให้เข้าถึงความต้องการที่แท้จริง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดของแต่ละสินค้า ภายใต้ปรัชญาการทำงาน ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และ ใส่ใจทุกรายละเอียด งานของเรา

ออกแบบสื่อโฆษณา การบริหารและจัดการสื่อโฆษณา ออกแบบเว๊ปไซต์ ออกแบบแพ็คเกจ ผลิตภัณฑ์ งานกราฟฟิกดีไซน์ วางแผนระบบสื่อโฆษณาทั่วประเทศ ออกแบบบูธแสดงสินค้าและติดตั่งทั่วประเทศ ออกแบบตกแต่งร้านคา บริการประชาสัมพันธ์โฆษณาเฉพาะด้าน ให้คำปรึกษาด้านการตลาด

ผลงานของเราที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าลูกค้าให้ความใว้วางใจบริษัทของเรา บริษัท เอจีเก้า มีเดีย จำกัด